Referat fra menighedsrådsmødet mandag d. 7. januar 2019 i Hammelev Sognehus kl. 19.30

Til stede: Helga Blomgren, Hans Hansen, Anne Jansson, Hans Henrik
Knudsen, Thomas Lauenstein, Rasmus Lauenstein, regnskabsfører: Else Marie
Birk og graver: Peter Nørgaard samt suppleanter: Birgit Holst, Anne Marie
Roesgaard og vores ny præst: Julie Aulkær Andersen.

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Økonomi v. Else Marie Birk
Foreløbigt regnskab fremlægges. Ser ud som forventet.

2 A: Organist ansøgning om forhøjelse af timetal i ansættelsen behandles. Kan
ikke imødekommes. Der henvises til en revurdering af akkordaftalen.

3. Præstegården: Indflytnings syn, fejl og mangler v. byggeudvalget
Synsrapporten fra indflytningssynet blev gennemgået. Julie vælger, hvilket
lysarmatur og hvilket hæve - / sænkebord, der skal indkøbes til tjeneste
kontoret, samt vælger afskærmnings løsning til badeværelset. Mangler i øvrigt
er afhjulpet eller under afhjælpning.

4. Ordination og indsættelse af ny præst
Ordinering ti den 8. januar kl 19.00 i Domkirken. Arrangement i Sognehuset
efter indsættelsen her i Hammelev: Helga bestiller snitter. Rasmus sørger for
indkøb af rød-og hvidvin. MR hjælper til under afviklingen af arrangementet.

5. Fastsættelse af MR møder i 2019 og kommende arrangementer
MR møder: 5. februar, 19. marts, 11. april i kombination med syn, 23. maj
budgetmøde, 18. juni, 13. august, 5.september, 8. oktober, 19. november.Næste MR møde: Husk punkt på dagsordenen om revidering af vores arrangementer i Sognehuset efter kirketid.

6. Evt.
Åbent hus arrangement i præstegården for at markere renoveringen og
indflytningen af vores ny præst sættes i værk. Mikrofonen i kirken skal
afprøves og evt ny købes.