Referat af Hammelev menighedsråds møde tirsdag d. 5. februar kl. 19.30 i Sognehuset

Til stede: Helga Blomgreen, Hans Hansen, Anne Jansson, Hans Henrik Knudsen, præst: Julie Aulkær Andersen, regnskabsfører: Else Marie Birk,
graver: Peter Nørgaard samt flg. suppleanter: Birgit Holst og Anne Marie Roesgaard.

Dagsorden

1. Dagsordenen godkendt.

2. Nytårskur 2019
Helga sørger for maden. Rasmus sørger for vin. Thomas og Rasmus står for kaffen. Øvrige er skaffere og hjælpere. Klargøring lør d. 23.
kl. 14.00.

3.
A: Orientering ved Thomas fra møde med organist. Helga: Der er ikke sat dato på dette møde, men provstiet har strammet meget op på udgifterne til ekstra timer og den midlertidige aftale om Lenes øgede arbejdstid er udløbet pr 1. februar.

B: Utætte vinduer i præstegården. Orientering ved Hans Henrik.
Ved overtagesessynet blev det påtalt, at flere vinduer var utætte. Det drejer sig især om den øverste buede del af vinduerne, hvor der har været sat plexiglas i. Der skal være fortsatsruder med fals i for at det bliver tæt nok. Køkkenvinduerne er det værste. Det drejer sig om 7 vinduer i alt. Indhentet tilbud præsenteret. Provstiudvalget
spørges, om vi må bruge restbevillingen fra renoveringen til at afhjælpe problemet.

4. Kommende arrangementer
Møde med Elna om sider med kirkeligt stof i HSUF bladet skal afholdes. Helga aftaler et tidspunkt, hvor hun og Julie er med.
Fastelavn: MR står for ophæng til tønder og køller. Julie holder møde med HSUF om arrangementet i nær fremtid.

5.
10. marts: Åbent hus i præstegården. Kander og glas lånes i Sognehuset. Hans Henrik sørger for overtrækssko. Helga sørger for boblevand og saft.
14. marts: Salmedigter og buffet.
16. marts: Lørdagshøjskole.

6. Gennemgang og revidering af de forskellige tilbud i kirkeligt regi. Lørdagshøjskoler fortsætter med 4 gange, kor workshop fortsætter, Teltgudstjeneste og 2 arrangementer med spisning, som Julie står for fortsætter. Aktivitetsudvalget står for evt. ændringer i de øvrige tilbud.

7. Siden sidst
Krolf må fortsat benytte kirkens toilet.
Problem med alarm. Der finder fejlbetjening sted, som giver uregelmæssigheder. Firma er tilkaldt, men lader vente på sig.
Håndtering af konfirmandkonflikt drøftet. Medlemmer fra MR deltager på skift i konfirmand forberedelsen. Peter: døds- og brændingsattest skal pga den ny persondatalov hentes elektronisk. Må ikke længere sendes. Adgang til jubilæumsfonden tilrettes, så Julie som ny præst kan disponere over afkastet. Vil gerne beholde Anker Ravn Knudsen, som tilforordnet når vi har syn. Drøftes med provsten om det kan lade sig gøre. Hans Henrik laver aftale med skovfogeden.

8. Eventuelt
Helga har fået ros til Julie fra pårørende til en nylig bisættelse.